Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Pranešimas nariams dėl pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo


Pranešimas nariams dėl pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo

2024 m. balandžio 3 d. dėl kvorumo neįvykus Raseinių kredito unijos (j. a. k. 110086568, registruota buveinė Verslo g. 6, Kumpių k., Kauno r.) eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (VNS), pakartotinis susirinkimas vyks 2024 m. balandžio 9 d. 12 val. Raseinių kredito unijos patalpose, (Maironio g. 10, Raseiniai) pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Eilinis VNS bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kviečiame narius, kurie dar nebalsavote, balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio VNS darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite unijoje jos darbo metu, susipažinus su VNS dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu raseiniai@kreda.lt arba telefonu +370 428 51 962.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Atlygio kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2024 m. balandžio 3 d. 12 val. eilinio VNS, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, yra galiojantis ir bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame VNS, kuris vyks 2024 m. balandžio 9 d. 12 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis VNS taip pat gyvai nebus organizuojamas.

Kredito unijos nariai apie VNS priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį VNS, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė, tel. +370 611 79200, el. p. raseiniai@kreda.lt.

 

Raseinių kredito unijos valdyba