Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Kaip tapti unijos nariu?


KAS GALI TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU (-E)?

Kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Lietuvos Respublikos šių rajonų savivaldybių teritorijose: Raseinių, Kauno (įskaitant Kauno m. sav.), Kėdainių, Jurbarko, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Kazlų Rūdos, Šakių.

Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje ir buveinę turintys šių rajonų savivaldybių teritorijose: Raseinių, Kauno (įskaitant Kauno m. sav.), Kėdainių, Jurbarko, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Kazlų Rūdos, Šakių.

Juridiniai asmenys laikomi:

1. asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;

2) kredito unijos narių – fizinių asmenų – individualios įmonės, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šiame punkte nurodyti juridiniai asmenys gali būti kredito unijos asocijuotais nariais, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių sąvokų apibrėžtį.

KAIP FIZINIAM ASMENIUI TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU (-E)?

Atvykite į kredito uniją, užpildykite prašymą tapti kredito unijos tikruoju nariu, atidarykite sąskaitą bei pateikite šiuos dokumentus:

1. Galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2.Jei gyvenamoji vieta deklaruota ne kredito unijos veiklos teritorijoje, kitą kredito unijos narystės kriterijų atitinkantį dokumentą – pažymą iš darbovietės ar studento pažymėjimą.
3. Fizinio asmens anketą;
4. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
5. Įsigykite privalomąjį 30 EUR vertės pajų ir sumokėti 10 EUR vienkartinį stojimo mokestį.

KAIP JURIDINIAM ASMENIUI TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU?

Atvykite į kredito uniją ar jos skyrių, užpildykite prašymą įstoti į kredito unijos asocijuotus narius, atidarykite sąskaitą bei pateikite šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens anketą;
2. Juridinių asmenų registro išrašą (kopiją);
3. Juridinio asmens steigimo sutartį (kopiją);
4. Juridinio asmens įstatus (kopiją);
5. Juridinio asmens akcininkų registrą (jei tai nėra aprašyta steigimo sutartyje, įstatuose) (kopiją);
6. Juridinio asmens vadovo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
7. Juridinio asmens valdymo organo sprendimą dėl juridinio asmens stojimo į kredito uniją ir 30 EUR pajaus išpirkimo, įgalioto asmens dokumentams pasirašyti paskyrimą.
8. Sumokėti 10 EUR vienkartinį stojimo mokestį.