Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Pranešimas nariams apie eilinį visuotinį narių susirinkimą


Pranešimas nariams apie eilinį visuotinį narių susirinkimą

Raseinių kredito unijos (j. a. k. 110086568, registruota buveinė Verslo g. 6, Kumpių k., Kauno r.) eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. kovo 29 d. 12 val. Raseinių kredito unijos patalpose (Maironio g. 10, Raseiniai). Eilinis visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite nuo 2023 m. kovo 13 d. unijoje jos darbo metu, susipažinus su visuotinio narių susirinkimo dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu raseiniai@kreda.lt arba telefonu +370 428 51 964.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.
  9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2023 m. kovo 29 d. 12 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, galios ir tuomet, jei dėl kvorumo trūkumo susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Išankstinio balsavimo biuletenis bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, kuris numatytas 2023 m. balandžio 6 d. 12 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas taip pat gyvai nebus organizuojamas.
Kredito unijos nariai apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.
Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė, tel. +370 428 51 965, el. p. raseiniai@kreda.lt.

Raseinių kredito unijos valdyba