Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas - Žemės ūkio paskolų fondo teikiama didesnė parama ūkio subjektams


Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas - Žemės ūkio paskolų fondo teikiama didesnė parama ūkio subjektams

Vadovaujantis valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schema, patvirtinta 2020 m. birželio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-482, nuo šių metų liepos 1 d. pakeista garantinės įmokos ir palūkanų kompensavimo tvarka.

Nustatyta, kad palūkanos ir garantinė įmoka už garantijos suteikimą kompensuojamos:

 • kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba;
 • pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė kaip 50 proc. visų per tą patį laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.

 

Pagalbos dydis:

Vienam pagalbos gavėjui pagalbos suma (palūkanų kompensacija, garantinės įmokos kompensacija ir anksčiau suteikta pagalba pagal kitas priemones) negali viršyti:

 • 100 000 Eur – ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba,
 • 800 000 Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • 800 000 Eur – kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

 

Garantinės įmokos už garantijų teikimą kompensavimo sąlygos:

 • kompensuojamas už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti, už paskolas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti,

 

 • kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, sumokėtos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Palūkanų kompensavimo sąlygos:

 • Kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kompensuojamos už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti, už paskolas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti,
 • Kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba (tiek pripažintiems, tiek neturintiems pripažinto statuso, kai veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus kompensuojamos už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti ir iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcijai supirkti,

 

 • kompensuojama: 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir 80 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2021 m. sausio 1 d.,

 

 • bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos,

 

 • maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.

 

 • imantys paskolas su garantija, kartu su Paraiška garantijai gauti, pateikia Paraišką dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų pateikti nereikia.

 

Palūkanų kompensavimas imantiems paskolas be garantijos

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Bendrovė administruoja palūkanų kompensavimą už paskolas ir lizingo paslaugas, suteiktas ir be Bendrovės garantijos.

Norint gauti šią paramą, Žemės ūkio paskolų garantijų fondui reikalingi šie dokumentai:

ūkio subjektas pateikia:

 • paraišką dėl palūkanų kompensavimo ir joje nurodytus dokumentus,
 • kredito sutarties kopiją (jei jos nepateikia kredito įstaiga)

kredito įstaiga pateikia:

 • informaciją apie sumokėtas palūkanas.

Paraiškos formą galima rasti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo svetainėje internete www.garfondas.lt

Tikimės, kad teikiama valstybės parama sudarys palankias sąlygas gauti finansavimą, kuris užtikrins veiklos tęstinumą, sumažins skolinimosi kaštus.