Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Raseinių kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai


Raseinių kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai

Informuojame, kad Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vykdytas kredito unijos nariams balsuojant iš anksto laikotarpiu nuo 2024-03-18 iki 2024-04-09 (12 val.) vykdytas išankstinis balsavimas.

Iki 2024-04-03 12 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, 349 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius. Gauti išankstiniai balsavimo biuleteniai yra įskaičiuojami į 2024-04-09 pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo bendrąjį balsų skaičių.

Iki 2024-04-09 12 val. pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo 54 Unijos nariai buvo pateikę prašymus išduoti išankstinius balsavimo biuletenius.

Narių išankstinių balsavimo biuletenių iš viso gauta 402, iš jų: 399 – galiojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai; 3 – negaliojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai.

Unijos pajininkų registre, pagal 2024-04-09 Pajininkų ataskaitą, buvo 6039 narių (fizinių asmenų), todėl vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas narių skaičius, t. y. 6.6 proc. visų balsavimo teisę turinčių Unijos narių.

Įvykusiame Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI

PRIIMTI SPRENDIMAI

1. Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaitą teigiamai.

2. Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Valdybos 2023 m. ataskaitą teigiamai.

3. Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2023 m. ataskaitą teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka

NUTARTA:

Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Patvirtinti 2023 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (2086 tūkst. Eur) paskirstyti pagal projektą: 1877 tūkst. Eur į privalomąjį rezervinį kapitalą; 209 tūkst. Eur palikti nepaskirstytajame pelne.

Įvertinant, kad 2023 ataskaitiniai metai baigti pelningai, o pagrindinių ir papildomų pajų grąžinimas nariams ir kredito unijos pajinis kapitalo mažinimas nekelia rizikos užtikrinant tvarų visų veiklos riziką ribojančių normatyvų ir minimalaus kapitalo reikalavimo vykdymo, patvirtinti pajinių įnašų grąžinimą, nemažinant vertės.

5. 2024 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2024 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.

 

NUTARTA:

Pavirtinti šias Raseinių kredito unijos Valdybos ir Paskolų komiteto narių fiksuoto mėnesio atlygio sumas (neatskaičius mokesčių) nuo 2024-04-03:

1.     Valdybos pirmininkui 600 Eur;

2.     Valdybos nariams 600 Eur;

3.     Paskolų komiteto pirmininkui 400 Eur;

4.     Paskolų komiteto nariams 350 Eur.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos Valdybos ir Paskolų komiteto narių kintamojo metinio atlygio dydžius už 2024 metus: 30 proc. nuo fiksuoto metinio atlygio.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. raseiniai@kreda.lt.

 

Raseinių kredito unijos valdyba