Informuojame, kad 2019 m. kovo 21 d. šauktame Raseinių kredito unijos (toliau – Unija) eiliniame visuotiniame narių susirinkime nedalyvavo reikiamas narių skaičius, todėl trūkstant kvorumui visuotinis narių susirinkimas neįvyko. Unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2019 m. kovo 28 d. 12 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai. Laikoma, kad Unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo ir kvorumas sudarytas iš 613 balsavimo teisę turinčių Unijos narių, iš jų:

  • 82 balsavimo teisę turintys Unijos nariai dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.
  • 531 balsavimo teisę turintys Unijos narių balsavo išankstiniu balsavimu. Nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 509, negaliojančių – 22. Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai, laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti 2019 m. kovo 8 d.

Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių.“  Pagal 2019 m. kovo 28 d. Tikrųjų narių registro ataskaitą, Unijos pajininkų registre buvo 6298 tikrųjų narių. Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas tikrųjų narių skaičius, t. y. 9,7 proc. visų balsavimo teisę turintys Unijos narių.

 Įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

Darbotvarkės klausimai

Priimti sprendimai

1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaitą teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaitą teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2018 m. ataskaitą teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:
Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2018 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (214 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

6. 2019 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

NUTARTA: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

 

NUTARTA: 2019 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2019 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:

1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą.

2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai.

3) Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2019 m. finansinius metus nemokamos.

9. Kredito unijos stebėtojų tarybos panaikinimas.

 

NUTARTA: Panaikinti Raseinių kredito unijos stebėtojų tarybą.

10. Kredito unijos įstatų keitimas.

NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

 

NUTARTA:
Patvirtinti Raseinių kredito unijos valdybos narius: B. ŽIŪRAITIENĘ, A. TRUSKAUSKĄ, E. JASIULĮ, V. RUTKAUSKĄ, D. NARBUTIENĘ. Patvirtinti Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkę B. ŽIŪRAITIENĘ.

12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

 

NUTARTA:
Patvirtinti Raseinių kredito unijos paskolų komiteto narius: R. MISEVIČIENĘ, Z. DUBINSKĄ, G. BALSIENĘ, V. MANKUVIENĘ, A. POŽĖRĄ. Patvirtinti Raseinių kredito unijos paskolų komiteto pirmininkę R. MISEVIČIENĘ.

 Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 Raseinių kredito unijos valdyba

© 2002-2019 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT59 5020 0200 3000 0003, Jungtinė centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): JCKULT21