Raseinių kredito unija, kuriai 2002 m. gegužės 16 d. suteikta Lietuvos Banko valdybos licencija Nr. 47, yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.
Unijos veiklos tikslas – tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, teikti savo nariams ir kitiems įstatuose nurodytiems asmenims kokybiškas ir savalaikes finansines paslaugas, užtikrinti unijos finansinį stabilumą ir patikimumą.
Raseinių kredito unija aptarnauja narius, kurie gyvena, dirba ar mokosi Lietuvos Respublikos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių savivaldybių teritorijose: Kėdainių r. sav., Kauno r. sav., Jurbarko r. sav., Tauragės r. sav., Kelmės r. sav., Radviliškio r. sav.
Unija yra pelningai veikianti kooperatinė finansinė institucija, kurios aktyvai sudaro daugiau nei 37mln. eurų. Uniją vienija apie 6300 narių. Raseinių kredito unijos nariai aptarnaujami pagrindinėje buveinėje Raseinių mieste, Ariogalos skyriuje.
Džiugu tai, kad 2016 m. vasario 16 d. Raseinių r. savivaldybės meras Raseinių kredito unijai įteikė „Auksinės lūšies“ apdovanojimą už investicijas į verslo plėtrą.
Būdami atsakingi už visų mūsų pinigus, norime, kad pajininkai gautų teisingą, išsamią informaciją apie Raseinių kredito unijos veiklos rezultatus bei aktyviai dalyvautų Unijos veikloje. Informacija apie Raseinių kredito unijos turtą, investicijas, išduotas paskolas, indėlius, pajininkų skaičių ir atitikimą Lietuvos banko keliamiems reikalavimams skelbiama Lietuvos banko internetiniame puslapyje http://www.lb.lt/pagrindiniai_kredito_uniju_sektoriaus_veiklos_rodikliai.
Siekiame, kad Unija būtų valdoma skaidriai bei atsakingai, tuo pačiu kuriame nariams ir Unijai ekonomiškai naudingus santykius. Norime, kad Unijos suburti nariai žinotų, jog Unija yra bendras visų mūsų – pajininkų kūrinys. Kuo Unija kaip organizacija bus stipresnė, tuo ji labiau pasitarnaus savo nariams ir visai bendruomenei.

MISIJA. Esame artima narių finansinė partnerė.

VIZIJA. Kredito unija – pagrindinis pasirinkimas.

VERTYBĖS.
- Sąžiningumas.
Mes taupiai naudojame patikėtus išteklius, siūlome nariams naudingiausius sprendimus.
- Profesionalumas.
Esame kompetentingi savo srityse, siekiame rezultato, nuolat tobulėjame.
- Atvirumas ir bendradarbiavimas.
Mes skatiname saviraišką, įsitraukimą ir nuomonių įvairovę.
Gerbiame kolegas ir narius.
Dalijamės patirtimi, idėjomis ir informacija.
Gerą rezultatą lemia mūsų veiksmų suderinamumas ir gera komanda.

 

 

 

© 2002-2019 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT59 5020 0200 3000 0003, Jungtinė centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): JCKULT21